شرکت هلر رايانه http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/ GeoSpatial Solution Provider R http://backend.userland.com/rss/ SmartSection نقشه سایت info@heler-rayaneh.com info@heler-rayaneh.com fa شرکت هلر رايانه http://www.heler-rayaneh.com/images/logo.gif http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/ 140 75.6756756757 سيستم مديريت شبکه توزيع برق با استفاده از جی.آی.اس http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=84 <div align="center"><table border="0" cellspacing="2" width="690" style="border-collapse: collapse" id="table2"><tbody><tr><td colspan="3" align="center"><strong>سيستم مديريت شبكه توزيع برق با استفاده از جي. آي. اس</strong> </td></tr><tr><td width="16%" align="center"><p align="right"><font color="#3366ff"><span>&nbsp;</span>نام کارفرما :</font></p></td><td colspan="2" align="center"><p align="right">شركت مهندسي انرژي فردا ( شركت توزيع برق غرب استان تهران (كرج)</p></td></tr><tr><td width="16%" align="center"><p align="right"><span>&nbsp;</span><font color="#3366ff">سال قرارداد :</font></p></td><td width="67%" align="center"><p align="right"><span>1378</span></p></td><td rowspan="3" width="15%" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td width="16%" align="center"><p align="right"><font color="#3366ff"><span>&nbsp;</span>وضعيت پروژه :</font></p></td><td width="67%" align="center"><p align="right">خاتمه یافته</p></td></tr><tr><td colspan="2" align="center"><p align="right"><font color="#3366ff">خدمات انجام شده :</font><font color="#3366ff">&nbsp;</font> مشاوره - نيازسنجی -طراحی نرم افزار- توليد نرم افزار - آموزش - طراحی مدل داده - فرآوری اطلاعات</p></td></tr></tbody></table></div> R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=84 فرم استخدام http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=81 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=81 جستجوی آدرس و بهترین مسیر http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=79 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=79 امداد آبرسانی http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=77 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=77 پرس و جو و گزارشگیری آزاد http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=78 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=78 تعمیرات و نگهداری آبفا http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=80 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=80 شبکه و تاسيسات http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=76 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=76 کنترل پروژه http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=75 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=75 مشترکین آبفا http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=74 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=74 سامانه برداشت اتوماتيک اطلاعات مسير http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=73 <p class="title" align="justify">&nbsp;</p> R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=73