شرکت هلر رايانه http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/ GeoSpatial Solution Provider R http://backend.userland.com/rss/ SmartSection نقشه سایت > درباره ما info@heler-rayaneh.com info@heler-rayaneh.com fa شرکت هلر رايانه http://www.heler-rayaneh.com/images/logo.gif http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/ 140 75.6756756757 فرم استخدام http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=81 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=81 شناسنامه شرکت http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=10 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=10 سوابق و تاريخچه شرکت http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=12 <p class="txt" align="justify"><span><strong><font color="#3366ff">سوابق:</font></strong>&nbsp;</span></p><p class="txt" align="justify">&nbsp;</p><p class="txt" align="justify"><span>این شرکت از بدو تاسیس، علاوه بر فروش محصولات خارجی ، همواره ایده ارائه راه حل های انفورماتیکی مبتنی بر این فناوری را داشته و در این راه تمرکز و جدیت ویژه ای را در ارتباط با ارتقاء کیفیت خدمات، با تکیه بر تجارب داخلی و نیز متدها و</span><span> </span><span>استانداردهای موجود در سطح جهان داشته است. </span></p><p class="txt" align="justify"><span>این شرکت تا کنون ده ها پروژه مختلف را در زمینه های گوناگون کاربرد فناوری ژئوماتیک مانند:</span> </p><p class="txt" align="justify"><span>&nbsp;شهرداری ها، تاسیسات شهری، مدیریت منابع، برنامه ریزی،</span> <span>کشاورزی،&nbsp;امدادرسانی ، محیط زیست، زمین شناسی،</span> <span>هیدروگرافی، کارتوگرافی و ... به انجام رسانده است.</span></p><p class="txt" align="justify">&nbsp;</p><p class="txt" align="justify"><span><strong><font color="#3366ff">تاريخچه:</font></strong></span></p> R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=12 عضويتها و مجوزها http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=13 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=13 چشم انداز و هدف http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=14 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=14 کادر متخصص و مجرب http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=15 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=15 ارتباط با شرکتهای همکار http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=16 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=16 متدولوژی و ابزار http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=17 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=17 کاربران و مشتريان شرکت http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=18 R http://www.heler-rayaneh.com/modules/smartsection/item.php?itemid=18